Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης για τις περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου είναι

Από 20 Μαρτίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 (απόφαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε (743/8/18-07-2017)) για τους κατοίκους εσωτερικού και

έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας το Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου  ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης για τις περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου είναι

Από 20 Μαρτίου έως 20 Ιουνίου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και

έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 για τους κατοίκους εξωτερικού.