Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας πρέπει να προσκομιστούν:

Α) ΑΠΛΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (π.χ. συμβόλαιο)

Β) ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Γ) ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Δ) ΑΠΛΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΦΜ (π.χ. λογαρισμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, εκαθαριστικό σημείωμα κλπ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Ε) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ -ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/95 ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4389/16.

info  Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα, είναι προσαρτημένο στον τίτλο ιδιοκτησίας, τότε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ή προσκόμισή του

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Σε περίπτωση δήλωσης κυριότητας (ψιλής, πλήρους ή επικαρπίας) απαραίτητα δικαιολογητικά είναι

Συμβόλαια και πιστοποιητικά μεταγραφής ή
Παραχωρητήριο και πιστοποιητικό μεταγραφής ή
Δικαστική Απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής ή
Διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση, Απόφαση Νομάρχη, Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας)

Σε περίπτωση δήλωσης για ακίνητα από κληρονομιά προσκομίζονται:

Συμβολαιογραφική Πράξη αποδοχής κληρονομιάς και πιστοποιητικό μεταγραφής ή
Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικείου, έκθεση περιγραφής ακινήτων και πιστοποιητικό μεταγραφής.

ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ…..

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς προσκομίζονται

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του  κληρονομούμενου η οποία εκδίδεται από το ληξιαρχείο του Δήμου της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου.
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών το οποίο εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης το οποίο εκδίδεται:
  • από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου, αν ο θάνατος είναι πριν την 1.3.2013 ή
  • από το Ειρηνοδικείο αν ο θάνατος είναι μετά την 28.2.2013.

Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πρόσφατο, περίπου μηνός.

 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας, το οποίο εκδίδεται:
  • από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου αν ο θάνατος είναι πριν την 1.3.2013 ή
  • από το Ειρηνοδικείο αν ο θάνατος είναι μετά την 28.2.2013.
 • Τίτλος του κληρονομούμενου

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη προσκομίζονται

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του  κληρονομούμενου η οποία εκδίδεται από το ληξιαρχείο του Δήμου της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου.
 • Αντίγραφο πρακτικού δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφασης με την οποία κηρύχθηκε κυρία, αν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, του  Πρωτοδικείου ή του Ειρηνοδικείου, ανάλογα πού δημοσιεύτηκε η διαθήκη.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
  • από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου αν ο θάνατος είναι πριν την 1.3.2013 ή
  • από το Ειρηνοδικείο αν ο θάνατος είναι μετά την 28.2.2013.

Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πρόσφατο, περίπου μηνός.

 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς το οποίο εκδίδεται:
  • από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου αν ο θάνατος είναι πριν την 1.3.2013 ή
  • από το Ειρηνοδικείο αν ο θάνατος είναι μετά την 28.2.2013.

Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας προσκομίζονται

αποδεικτικά χρησικτησίας – τουλάχιστον δύο ελλείψει δικαστικής απόφασης- τα οποία αποτελούν ένδειξη για άσκηση νομής τουλάχιστον για  20 έτη και πλέον.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υποθήκες και λοιπά βάρη στα οποία δηλώνεται αιτία κτήσης χρησικτησία
 • Συμβολαιογραφικά προσύμφωνα
 • Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
 • Πράξη αναγνώρισης ορίων του δηλούμενου ακινήτου
 • Μισθωτήρια που αναφέρουν τον δηλούντα ως εκμισθωτή εφόσον φέρουν βέβαιη ημερομηνία
 • Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών π.χ. Ε9 (20ετίας)
 • Έγγραφο χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα από όπου προκύπτει ότι αντιμετωπίζεται ως κύριος του δηλούμενου ακινήτου.
 • Αποδείξεις καταβολής τελών που βαρύνουν τον δηλούντα για το δηλούμενο ακίνητο
 • Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο για διάφορες εργασίες εφόσον είναι διάτρητες και δεν αμφισβητείται η ημερομηνία τους.
 • Παλιά τοπογραφικά που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντα
 • Ένορκες βεβαιώσεις που βεβαιώνουν την εικοσαετή νομή  και περιγράφουν το ακίνητο

Σε περίπτωση δήλωσης εγγραπτέων αγωγών

Προσκομίζεται το δικόγραφό της αγωγής κλπ. και το πιστοποιητικό εγγραφής στο περιθώριο των βιβλίων διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου