Εδώ παρέχεται το σύνολο των εντύπων που θεωρούνται απαραίτητα τόσο κατά το στάδιο της προθεσμίας υποβολής Δήλωσης  όσο και στο στάδιο διορθώσεων μετά την υποβολή δήλωσης και την διαδικασία της ανάρτησης καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης αυτών.

info Σε περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση αντί για τον δικαιούχο, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ1

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ1_ open (για ψηφιακή συμπλήρωση – open pdf)
(Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 το οποίο χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες πλην των νομικών πρόσωπων)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ2

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ2_ open (για ψηφιακή συμπλήρωση – open pdf)
(Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 το οποίο χρησιμοποιείται  από τα νομικά πρόσωπα)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(Έγραφα συνυποβαλλόμενα με την δήλωση ανά είδος δικαιώματος )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ1

(Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ

(Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή να αποστείλετε με συστημένη επιστολή Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης , στην οποία θα επισυνάψετε έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης υποβάλλοντας Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας. Στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει θα λαμβάνετε όλη τη σχετική αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης όπως π.χ. τα αποσπάσματα κτηματολογικών στοιχείων, ενώ τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα χρειαστούν στην περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων.)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σημειώνεται ότι η μεταγραφή των συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτική, δηλαδή μόνο το συμβόλαιο χωρίς τη μεταγραφή του δεν οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώματος που περιγράφεται σ΄αυτό.)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα τόσο στα Γραφεία Κτηματογράφησης / εξυπηρέτησης πολιτών όσο και στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr)

Σε περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση αντί για τον δικαιούχο, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).